Kandil Duaları: Berat, Regaib, Mevlid, Miraç Geceleri Ne Okunur?

tarafından
80
Kandil Duaları: Berat, Regaib, Mevlid, Miraç Geceleri Ne Okunur?

Mübarek Kandil Gecelerinde Hangi Dualar Okunur?

Kandil duaları, İslam dini için özel gün ve gecelerde yapılan ibadetlerin önemli bir parçasıdır. Mübarek ve kutsal olan Kandil geceleri, dua etmek ve ibadetleri yerine getirmek için önemli bir zamandır. Bu özel ve mübarek zamanlarda, dualar edilerek Allah’a yakın olmak amaçlanır.

Regaib, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerde, müminler günahlarının affedilmesi, hayırlı dileklerin gerçekleşmesi için ellerini semaya açar. Sağlık, mutluluk ve huzur gibi manevi isteklerini dua yoluyla Allah’a ulaştırır.

Kandil gecesi duaları nasıl okunur, hangi dualar hangi kandil gecesi dile getirilir sorularına yanıt arıyorsanız, bu içeriğimizde kandil gecelerinde edebileceğiniz dualara sizler için yer veriyoruz. Dini kaynakları inceleyerek hazırladığımız bu içeriğimizde, mübarek kandil gecelerinde edebileceğiniz duaları öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Kandil Nedir, Ne Demek? Kandillerin Anlamı ve Önemi

kandil gecesi duaları

Regaib Kandili Duaları

Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili’dir. Recep, Şaban ve Ramazan olmak üzere mübarek 3 ayların başlangıcı kabul edilir. Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe günüdür.

Peki, Regaib Kandili nasıl ibadet edilmeli ve hangi dualar okunmalıdır?

 • Bazı âlimler Regaib Kandili gecesinde namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında kaza ve nâfile namaz kılmanın faziletini vurgulamışlardır.
 • Bu gecenin anlam ve önemine nail olmak niyet edilerek Kur’an-ı Kerim okunabilir.
 • Hayır işleriyle ilgilenilebilir, ilmihal okunabilir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Regaib gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203).

Bir kısım âlimler ise genel anlamda fazileti âyet ve hadislerde belirtilen receb ayının bir gecesi olması dolayısıyla Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını, namazın en üstün ibadet olup akşamla yatsı arasında nâfile namaz kılmanın fazileti hakkında -zayıf da olsa- hadisler, sahâbî ve tâbiî sözleri (Tirmizî, “Ṣalât”, 204; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 185; Taberî, XV, 69; XXI, 100) bulunduğunu, müslüman toplumlarda özel zaman dilimleri olduğuna inanılan, dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

kandil duaları

Miraç Kandili Duaları

Peygamber Hz. Muhammed’in göğe yükseliş mucizesinin gerçekleştiği gece Mi’raç Kandili’dir. Miraç, kelime anlamı olarak göğe çıkmak ve yükselmek anlamlarını taşır. 2024 yılında Mi’raç Kandili 6 Şubat Salı günü eda edilmişti. Peki, Miraç Kandili gecesinde hangi dualar edilebilir?

Mi’raç Kandili faziletleri arasında:

 • Müslümanlar için 5 vakit namazın farz kılınması,
 • Bakara Suresi’nin son 2 ayetinin indirilmesi,
 • Allah’a şirk koşmayan müslümanlara cennetin müjdelenmesi yer almaktadır.

Amenerrasulü Duası (Bakara Suresi 285-286. Ayetler)

Bu bilgilerden yola çıkarak Mi’raç kandilinde Bakara Suresi’nin son 2 ayeti olan Amenerrasulü Duası okunabilir:

Arapça Okunuşu:

“Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun. Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih. La nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina. Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va’fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.”

Türkçe Anlamı:

(285) Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

(286) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

İsrâ Suresi

Kur’an-ı Kerim’in 17. suresi İsra suresidir. 111 ayetten oluşur.

TDV İslam Ansiklopedisi

“Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi‘rac denilmiştir.”

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Bu nedenle Miraç Kandili gecesinde İsra Suresi de okunabilir.

TDV İslam Ansiklopedisi

26,32,33 ve 57. âyetler ile 73-80. âyetler Medine döneminde, diğerleri Mekke döneminde inmiştir. 111 âyettir. Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamberin bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

İlginizi çekebilir: Miraç Kandili Nedir? Ne Zaman, Ne Yapılır? Önemi

Berat Kandili Duaları

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesidir. 24 Şubat 2024 Cumartesi Berat Kandili’dir. Arapça berâe/berâet (البرائة) kelimesinin Türkçe karşılığı kişinin bir yükümlülükten kurtulmasıdır. Müslümanların Allah’ın affı ile günahlarının yükünden beraat etmesinin umulduğu temayı taşır. Dolayısıyla Müslümanlar bu geceyi diğer gecelere nazaran daha fazla ibadet ve tövbe ile geçirir. Öyle ki şimdi belirteceğimiz rivayet de bu anlamı doğrular niteliktedir:

TDV İslam Ansiklopedisi

Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191).

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına toptan indirildiği kutsal ve mübarek gecedir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Tâbiîn âlimlerinden İkrime’nin de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Duhan Suresi

Duhan Suresi içerisinde Berat gecesine işaret edilmiş olduğundan Berat Gecesi dua etmek isteyenler Duhan Suresi okuyabilirler.

Arapça Okunuşu:

1. Ha mım
2. Vel kitabil mübiyn
3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym
7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
9. Bel hüm fı şekkiy yel’abun
10. Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
11. Yağşen nas haza azabün eliym
12. Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun
13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym
18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
19. Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
21. Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun
22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
25. Kem teraku min cennativ ve uyun
26. Ve züruıv ve mekamin keriym
27. Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn
28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
31. Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
34. İnne haülai le yekülün
35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
36. Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn
37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun
40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun
42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
43. İnne şeceratez zekkum
44. Taamül esiym
45. Kel mühl yağlı fil bütun
46. Ke ğalyil hamiym
47. Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym
48. Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym
49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
52. Fi cennativ ve uyun
53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
55. Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn
56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
59. Fertekıb innehüm mirtek

Türkçe Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Hâ Mîm. ﴾1﴿

Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. ﴾2-3﴿

Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. ﴾4-7﴿

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. ﴾8﴿

Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. ﴾9﴿

Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. ﴾10﴿

(O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. ﴾11﴿

İnsanlar, “Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz” derler. ﴾12﴿

Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti. ﴾13﴿

Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!” dediler. ﴾14﴿

Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. ﴾15﴿

Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. ﴾16﴿

Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. ﴾17﴿

O şöyle demişti: “Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.” ﴾18﴿

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

İlginizi çekebilir: Berat Kandili Nedir, Ne Zaman? Anlamı ve Önemi

kandil gecesi duaları

Mevlid Kandili Duaları

Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen “mevlid”, İslam kültüründen Hz. Muhammed’in doğum gününü ve doğumu adına yapılan kutlama törenini kapsar. Ayrıca Mevlid, bu kutsal törenlerde okunmak üzere kaleme alınmış eserlerin genel adıdır. Miladi takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gününde eda edilir. Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 Cumartesi günüdür.

TDV İslam Ansiklopedisi

Araplar’da “nesî” geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571’dir. Yine genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12’sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir.

O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır (İbn Kesîr, I, 198-203; Şâmî, I, 401-405; DİA, XIII, 71). Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır (aş.bk.).

Kaynak: islamansiklopedisi.org.tr

Peki, Mevlid Kandili gecesi hangi dualar okunur ve nasıl ibadet etmek gerekir?

 • Nafile ve kaza namazları kılınır.
 • Hz. Muhammed için her fırsatta dua edilir.
 • Hz. Muhammed’in hayatını destanî bir şekilde tasvir eden Siyer-i Nebi okunur.

Mevlid Kandili peygamberimizin doğum günü olduğu için sık sık salavat getirmek mühimdir:

Arapça Okunuşu:

“Allahümme salli ala seyyidina Muhammedîn ve ala ali seyyidina Muhammed”

Türkçe Anlamı:

“Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.”

Hatm-i Enbiya

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra:

“Eûzu billahis-semiil-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn.” duası okunur.

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

“Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.”

Daha sonra sırayla hatime devam edilir:

“Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.”

 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 500 kere: “Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfirlena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.”
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 500 kere: “Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.”
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 500 kere: “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.”
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 100 kere: Salavat-ı şerife,
 • 500 kere: “La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.”
 • 100 kere: Salavat-ı şerife, okunur.

Sonra duâ yapılır. Hatm-i Enbiyâ’da 500’er defa olmak üzere 4 ayrı duâ okunur. Bu duâların ilki, Hz. Adem (a.s.)’in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)’ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)’un, dördüncüsü ise Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’nın duâsı olarak okunur.

İlginizi çekebilir: Mevlid Kandili Nedir? Ne Zaman? Oruç Tutulur Mu? Önemi

kandil duası

Kadir Gecesi Duaları

Kadir Gecesi, ramazan ayının son 10 günü içinde yer alır. 5 Nisan 2024 Cuma günü Kadir Gecesi’dir. Kadir Gecesi aşağıdaki dualar okunabilir:

 • Yasin Suresi
 • Kadir Suresi
 • Tebareke (Mülk) Suresi
 • Amme (Nebe) Suresi
 • İnşirah Suresi

Aktarılanlara göre Hz. Aişe validemiz: “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” sorusuna yönelik Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duası şu şekildedir:

Arapça Okunuşu:

“Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.”

Kadir Suresi

Kadir Suresi içerisinde Kur’an’ın indirildiği Kadir gecesinin sözü geçer. Bu nedenle Kadir Gecesi için özel bir ibadet yapmak adına Kadir Suresi okunulabilir.

Arapça Okunuşu:

“Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr”

Türkçe Anlamı:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿
Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿
O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿

Kaynak: kuran.diyanet.gov.tr

kandil duaları

Faziletli Ramazan Duaları Arapça, Türkçe

Oruç Açma ve Oruca Niyet Duası Nasıl Edilir?

İftar Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı, Diyanet

Sahur Duası Nasıl Yapılır? Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı

Ramazanın İlk Günü: İbadetler, Tespihler, Okunacak Dualar

Okuyucunun Dikkatine

Blog sayfamızda faydalı bilgiler kategorisini kapsayan yazılar genel bilgilendirme amaçlıdır. Kategoride söz konusu içeriğin açıklayıcı tanımlamalarına, en belirgin faydalı özelliklerine, doğru ve etkili kullanım tavsiyelerine kolaylıkla tek yazıdan ulaşabilirsiniz. Yazı yayına alındıktan sonra, zaman içerisinde güncelliğini ve geçerliliğini yitirebilir. İlgili besinin ya da ürünün faydaları her bünyede farklı etkiler gösterebilir. Sunmuş olduğumuz bilgiler hiçbir zaman doktor teşhisinin yerini tutmaz, reçete niteliği taşımaz. Bilgileri uygulamadan önce alanında uzman görüşü almanızı tavsiye eder; aksi durumda oluşabilecek sorunlardan sitemizin sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.